2019-10-14

Libris vs Bibliografisk service i nationell katalog

Sveriges folkbibliotek väljer nu mellan att antingen katalogisera själva i Libris eller att köpa katalogiseringen som en tjänst av Bibliotekstjänst (BTJ). Tjänsten kallas Bibliografisk service i nationell katalog. Om biblioteket valt att köpa katalogisering som en tjänst av BTJ katalogiserar BTJ i Libris.

Två olika synsätt på detta visas här:

Stockholms stadsbibliotek:
"– Librissamarbetet gör att vi inom biblioteksväsendet kan samverka för att skapa tjänster som kommer alla till nytta. Det är rationellt, det är effektivt och tillgängliggör bibliotekens resurser för fler. För Stockholms stadsbibliotek blir det också ett sätt att stärka kompetensen i metadatafrågor, säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm."

Helsingborgs stad:
"En annan lösning som kräver nationell centralisering är försörjningen av metadata (både katalogisering och uppdatering av metadata). Idag sprids detta arbete allt mer ut bland folkbiblioteken vilket gör att kvaliteten försämras, dubbelarbete uppstår och fler och fler kommuner väljer att bara göra sina ändringar tillgängliga lokalt. Den bibliografiska service som många bibliotek köper in via Btj (Bibliotekstjänst) bör centraliseras och hanteras från den gemensamma biblioteksmyndigheten och därmed bekostas nationellt. Detta för att skapa en funktionell, effektiv och kostnadseffektiv lösning. Att ett fåtal personer centralt hanterar metadatan är att föredra framför att minst en medarbetare per kommun arbetar med detta."

Att stärka folkbibliotekens kompetens i metadatafrågor, som Daniel Forsman säger, tycker jag är ett starkt argument för att folkbibliotek själva ska katalogisera i Libris. Ett annat argument är att Libris-samarbetet kan innebära att folk- och forskningsbibliotek närmar sig varandra. Ett tredje argument - som av alla kanske inte anses så starkt - är att jag tror vi är många folkbibliotekarier som skulle tycka att det vore roligt och utvecklande att få arbeta med katalogisering i Libris.

Synpunkterna från Helsingborgs stad är givetvis värda att ta på allvar, till exempel är det viktigt att folkbiblioteken kan få katalogiserings- och förvärvsstöd för mångspråkiga medier.

Några synpunkter kring Helsingborg stads remissutlåtande:
  • Om vi nationaliserar Bibliografisk service, hur ska då finansieringen av dessa katalogisatörer förhålla sig till katalogisatörer som redan är anställda på forskningsbibliotek? Ska katalogisatörerna på BTJ ta över deras arbeten?
  • Ja, jag menar att det vore bra om "minst en medarbetare per kommun arbetar med" katalogisering/metadata. Vet Helsingborgs stad något om hur mycket varje sådan person måste arbeta med katalogisering? 
  • Även om det vore "rationellt" (åtminstone kortsiktigt) menar jag att det är bra om vi i varje kommun har bibliotekarier som får arbeta med sådant som metadata, bibliotekssystem och webblösningar eller andra digitala lösningar. Jag tror inte att centralisering är vägen framåt, däremot samarbete och samordning. Centralisering kommer leda till minskad kompetens i kommunerna, till att färre röster hörs och till att våra arbeten blir mindre intressanta och utvecklande.

Läs också: Istället för förkortad katalogisering.

Läs remissvar på rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi.

Uppdatering 2019-10-25
Läs också följande inlägg på BTJ-bloggen: Libris eller Bibliografisk service – både och!Vad kan en nobelpristagare säga oss om Libris kooperativa modell?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar